Inhoudsopgave HB 8 Jaarrekening
1. Inleiding

2. Algemeen

3. De balans
3.1. Vaste activa (algemeen)
Afschrijving op basis van de aanschafwaarde
Afschrijving op basis van de boekwaarde
3.2 ImmateriŽle vaste activa
3.3 MateriŽle vaste activa
3.4 FinanciŽle vaste activa
3.5 Vlottende activa
Voorraden
Effecten
Vorderingen
3.5 Liquide middelen
3.6 Eigen vermogen
3.7 Voorzieningen
3.8 Langlopende schulden
3.9 Kortlopende schulden

4. De resultatenrekening
4.1 Personele kosten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingskosten
4.4 Technische kosten
4.5 Autokosten
4.6 Kantoorkosten
4.7 Omzet
4.8 KOR
4.9 Renteresultaten
4.10 Bijzondere lasten en baten
4.11 FOR

5 Een boekhouding van openingsbalans tot en met jaarstukken
5.1 Inleiding
5.2 Het rekeningschema
5.3 De openingsbalans
5.4 Het rekeningschema met de openingsposten
5.5 Mutaties in de loop van het boekjaar
5.6 Inkopen
5.7 Verkopen
5.8 Giromutaties
5.9 Bankmutaties
5.10 Kasmutaties
5.11 Memoriaal
5.12 Kolommenbalans
5.13 Kolommenbalans (1)
5.14 Kolommenbalans (2)
5.15 De jaarstukken start
5.16 De jaarstukken (vervolg 1)
5.17 De jaarstukken (vervolg 2)
5.18 Tot slot

6 Enkel boekhouden
6.1 Inleiding
6.1 Uitgangspunt is de balans aan het begin van de periode
6.2 De gegevens van de puzzle

7 Correcties

8 Inzicht bij meerdere activiteiten
8.1 Inleiding
8.2 Basis
8.3 Uitwerking
8.4 Afsluiting

9 Hoe lees ik een jaarverslag?
9.1 Inleiding
9.2 Voorschriften
9.3 Aan de slag
9.4 De geconsolideerde balans
9.5 De geconsolideerde resultatenrekening
9.6 Het kasstroomoverzicht
9.7 Tot slot

10 Checklist bij jaarwerk

11 Staat herkomst en besteding van middelen

12 BTW (Belasting Toegevoegde Waarde)
12.1 Inleiding
12.2 De werking van de BTW
12.3 De verdere afwerking
12.4 De trucendoos
12.5 De onderneming breidt zich uit
12.6 Tot slot